Hình ảnh dự án 2016

Nhôm định hình

SERIES 10x80 / 15x30 / 16x40 / 20x20 / 20x40 / 20x60 / 20x80/ 40x40(4 slot):

VMC-5-10x80 VMC-6-15x30 VMC-6-16x40 VMC-6-20x20 VMC-6-20x20L VMC-6-20x40
VMC-5-20x40L VMC-5-20x40H VMC-6-20x40A VMC-5-20x60 VMC-5-20x80 VMC-5-20x80G
VMC-5-40x40DF

 

 

SERIES 30x30 / 30x60 / 30x90 / 30x120 / 30x150:

VMC-8-30x30 VMC-8-30x30A VMC-8-30x30C VMC-8-30x30F VMC-6-30x30L VMC-6-30x30XL
VMC-6-30x30H VMC-6-30x30G VMC-6-30x30GF VMC-8-30x30R VMC-8-30x60 VMC-6-30x60H
VMC-6-30x60L VMC-6-30x60XL VMC-6-30x60G VMC-6-30x60E VMC-8-30x90 VMC-8-30x120
VMC-8-30x150 VMC-8-30x150W

SERIES 40x40 / 40x60 / 40x80 / 40x120 / 40x160:

VMC-8-40x40LA VMC-8-40x40A VMC-8-40x40L VMC-8-40x40XL VMC-8-40x40H VMC-8-40x40GG
VMC-8-40x40GF VMC-8-40x40B VMC-8-40x40C VMC-8-40x40D VMC-8-40x40F VMC-8-40x40R
VMC-8-40x60 VMC-8-40x60L VMC-8-40x80 VMC-8-40x80A VMC-8-40x80GF VMC-8-40x80XL
VMC-8-40x80C VMC-8-40x80H VMC-8-40x80D VMC-8-40x120 VMC-8-40x120L VMC-8-40x160C

SERIES 45x45 / 45x90 / 45x60 / 50x50 / 50x100:

VMC-10-45x45 VMC-10-45x45L VMC-10-45x45W VMC-10-45x45R VMC-10-45x60 VMC-10-45x90
VMC-10-45x90L VMC-10-50x50L VMC-10-50x50LC VMC-10-50x50W VMC-10-50x100 VMC-10-50x100LC

GHDHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH